Vedtægter

Vedtægter:

 

Vedtægter for Foreningen Als-Fyn Broen

 

 

§1

Navn og hjemsted

 

Stk. 1.

Foreningens navn er Foreningen Als-Fyn Broen.

 

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er formandens bopæl.

 

 

§2

Foreningens formål

 

Stk. 1.

Foreningens formål er at arbejde for etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Foreningen er åben for enhver person og virksomhed, som tilslutter sig foreningens formål.

Foreningen kan samarbejde med andre organisationer etc., der arbejder for foreningens formål.

 

 

§3

Medlemskreds og kontingent

 

Stk. 1.

Som medlemmer kan optages enhver person og virksomhed, som tilslutter sig foreningens formål.

Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren ikke findes værdig til medlemskab

af foreningen.

 

Stk. 2.

Medlemskontingent for de forskellige typer af medlemskab fastsættes for et år ad gangen af

generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter bestemmelser om, hvorledes kontingentet opkræves.

 

Stk. 3.

Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer. Manglende rettidig

betaling af kontingent for et nyt år betragtes som udmeldelse af foreningen.

 

Stk. 4.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som modarbejder foreningens interesser eller på anden måde

ikke findes værdige til medlemskab af foreningen. Såfremt bestyrelsen ønsker at ekskludere et medlem,

skal bestyrelsen skriftligt orientere medlemmet om hensigten. Medlemmet kan herefter inden 14 dage efter

modtagelse af hensigten om eksklusion fremsende skriftlig anmodning til formanden om en drøftelse med

repræsentanter for bestyrelsen. Efter denne drøftelse træffer bestyrelsen den endelige beslutning om

eksklusion eller ej. Hvis medlemmet ikke fremsender anmodning om en drøftelse med bestyrelsen, er

eksklusionen endelig.

 

Stk. 5.

Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

 

 

§4

Generalforsamling

 

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling varsles til afholdelse hvert år i sidste halvdel af februar mindst 5 uger forinden

og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne via e-mail til den af

medlemmet senest oplyste e-mailadresse. Generalforsamlingen holdes skiftevis på Als og Fyn.

 

Stk. 3.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 uger før

generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk. 4.

Stemmeret på generalforsamlingen har samtlige medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når mindst 10 % af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når

bestyrelsen bestemmer det.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Stk. 5.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens/formandens beretning.

3.Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget

4.Indkomne forslag

5.Beslutning om kontingent for det kommende kalenderår

6.Valg af formand (kun i ulige år)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af bestyrelsessuppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant (kun hvert 2. år)

10. Eventuelt

 

Stk. 6.

Alle valg gælder for en 2-årig periode, og genvalg kan finde sted.

 

Stk. 7.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, som underskrives af dirigenten og formanden.

 

Stk. 8.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal, jf. dog §§ 8-9.

 

Stk. 9.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 25 % af

medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til formanden og samtidig til formanden indsender

skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 2 måneder

efter, at begæring herom er modtaget.

 

 

§5

Foreningens daglige ledelse

 

Stk. 1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5-9 medlemmer inkl. formanden.

 

Stk. 2.

Der tilstræbes en lige repræsentation i bestyrelsen i antal bestyrelsesmedlemmer fra begge sider af

Lillebælt og yderligere at have en repræsentant fra Sydslesvig.

 

Stk. 3.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.

 

Stk. 4.

Hvert år vælges 1 bestyrelsessuppleant henholdsvis vest og øst for Lillebælt, så der i alt er 2 suppleanter

fra hver side. Hvis begge poster nyvælges afgør bestyrelsen ved lodtrækning, hvem af de 2

bestyrelsessuppleanter fra vest og øst, der skal på valg.

 

Den inden for de seneste 2 år først valgte bestyrelsessuppleant indtræder automatisk i bestyrelsen, hvis et

af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer fra vest eller øst for Lillebælt udtræder af

bestyrelsen. Den inden for de seneste 2 år senest valgte bestyrelsessuppleant indtræder automatisk i

bestyrelsen, hvis endnu et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen.

 

Hvis et bestyrelsesmedlem fra Sydslesvig udtræder, er den øvrige bestyrelse bemyndiget til at udpege en

afløser.

 

Stk. 5.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens

beslutninger.

 

Stk. 6.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Stk. 7.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og lokale netværksgrupper i det omfang, den finder det formålstjenligt.

 

Stk. 8.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

Stk. 9.

Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.

 

Stk. 10.

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

 

 

§6

Regnskab og revision

 

Stk. 1.

Foreningens formue skal anbringes på konto i anerkendt pengeinstitut.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der

påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

Stk. 2.

Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.

 

Stk. 3.

Regnskabet skal opstilles på en overskuelig måde og skal give et retvisende billede af antal medlemmer af

foreningen, foreningens drift, aktiver og passiver.

 

Stk. 4.

Revisorpåtegnet regnskab skal være til rådighed for medlemmerne senest 8 dage før

generalforsamlingens afholdelse.

 

Stk. 5.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen inden generalforsamlingen.

 

Stk. 6.

Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen af regnskabet.

 

 

§7

Tegningsregler

 

Stk. 1.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening eller ved en af disses forfald af formanden i

forening med 2 bestyrelsesmedlemmer eller af kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

 

§8

Vedtægtsændringer

 

Stk. 1.

Vedtægtsændringer skal besluttes af generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal meddeles til

samtlige medlemmer senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen skriftligt og med mindst 3

ugers varsel via e-mail.

 

Stk. 2

Forslag til vedtægtsændringer kan herefter vedtages på generalforsamlingen, hvis mindst to tredjedele af

de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

 

 

§9

Opløsning

 

Stk. 1.

Beslutning om foreningens opløsning skal vedtages af generalforsamlingen. Forslag om foreningens

opløsning skal meddeles til samtlige medlemmer senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen

skriftligt og med mindst 3 ugers varsel via e-mail.

 

Stk. 2.

Forslag om foreningens opløsning kan herefter vedtages på generalforsamlingen, hvis mindst to tredjedele

af medlemmerne er fremmødt og mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

Såfremt der ikke er fremmødt to tredjedele af medlemmerne til generalforsamlingen, indkaldes til en

ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningens opløsning kan vedtages, hvis to tredjedele af de

fremmødte medlemmer stemmer derfor.

 

Stk. 3.

Eventuel formue og aktiver går ved opløsning af foreningen til en organisation, der vil arbejde for

forbedring af de trafikmæssige forhold i Region Syddanmark. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, går det til

et almennyttigt formål efter generalforsamlingens beslutning.

 

Således vedtaget på generalforsamling den 31. marts 2016.

 

 

Dirigentens navn: Jess Lykke Gregersen

 

Formandens navn: Mogens K. Nielsen